Informace pro pacienty

POHOTOVOST

OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN a.s.

Lékařská pohotovostní služba (LPS):

Tel.: 493 582 258
Služba je k dispozici v pavilonu interního oddělení.

LPS Pondělí – Pátek 15:30 – 7:00 Lékaři
LPS SO, NE, SV. 7:00 – 7:00 Lékaři

 

Dětská lékařská pohotovostní služba (LPS):

Tel.: 493 582 587
Tel.: 493 582 353
Služba je k dispozici v pavilonu operačních oborů.

Dětská LPS SO, NE, SV. 8:00 – 20:00 Lékaři

INFORMACE

Absence žáků ve škole ze zdravotních důvodů  – omluvenky

  • Nepřítomnost nezletilého žáka základní a střední školy ve škole omlouvá v souladu s platnými právními předpisy zákonný zástupce žáka; zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám.
  • Základní a střední škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka, a to pouze v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování.
  • Na dobu nepřítomnosti žáka ve škole, která předchází návštěvě žáka u ošetřujícího lékaře, není tento lékař oprávněn vydat potvrzení o nemoci, neboť zpětně nelze jednoznačně a zodpovědně posoudit zdravotní stav žáka.

Škola postupuje podle tohoto pokynu MŠMT : https://www.msmt.cz/file/37923

Povinnost omlouvat nepřítomnost nezletilého žáka ukládá zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zákonným zástupcům žáka. Platná právní úprava nestanoví lékařům povinnost potvrzovat žákům omluvné listy, dávat na ně razítka apod., tuto povinnost nemůže závazně lékaři stanovit ani školní řád, který škola vydává v rámci zákonného zmocnění. Lékař nemůže informace o zdravotním stavu žáka poskytnout s ohledem na povinnou mlčenlivost dle ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. Za omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování je tedy plně odpovědný jeho zákonný zástupce – rodič. Lékař není povinen žákům razítkovat omluvné listy ani se nijak blíže vyjadřovat k důvodům ošetření. Skutečnost, že některé školy udělují žákům neomluvené hodiny za omluvenku bez razítka lékaře, nemá oporu v zákonných předpisech, nicméně tímto problémem již nemůže být zatěžován ošetřující lékař, věc by se měla řešit adekvátní dohodou mezi zákonnými zástupci dětí a vedením školy.

1.11.2015    JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře České lékařské komory

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ
SMLUVNÍ POJIŠŤOVNY
  • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna
  • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 207 Oborová ZP zam. bank, pojišťoven a stavebnictví
  • 209 Zaměstnanecká pojišťovna
  • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra